Thermostaatkraan op vloerverwarmingsverdeler vervangen

ScottishExpat

 • #1
Hallo allemaal,

Eerste keer gebruiker hier. En excuses - ik gebruik google translate om te helpen. Mijn Nederlands is niet zo goed.

Ik heb wat problemen met mijn door mijn stadsverwarming geleverde vloerverwarming. Ik heb contact gezocht met 6 loodgieters (waaronder Feenstra en een ander groot bedrijf) en ze vertelden me allemaal dat ze het te druk hebben om te helpen (omdat het niet zo'n grote klus voor hen is.

Ik ben meestal best handig als het op DIY aankomt. Maar het loodgieterswerk laat ik liever over aan loodgieters
Maar - nu ik geen verwarming heb en niemand om te helpen - zal ik dit op mezelf moeten nemen.

Ik moet drie dingen doen - het derde wat ik niet kan doen totdat een en twee zijn gedaan:

1. De slang die van de stadsverwarmingskast naar mijn vloerverwarmingssysteem gaat lekt (zie afbeelding)
2. De thermostaatkraan (TRV) op het vloerverwarmingssysteem (beneden) lekt wanneer deze volledig is geopend
3. Ik moet het systeem in evenwicht brengen. We moesten dit jaar 1400 euro extra in rekening brengen omdat de balans/stroom verkeerd was - ik denk (gedeeltelijk) als gevolg van deze lekken. Ik kan pas opnieuw balanceren als de kleppen normaal werken.

Mijn vragen zijn als volgt:

1. Wat is de naam van de zilveren slang die op de afbeelding staat. Ik moet dit sourcen
2. Ik neem aan dat ik het hele systeem moet leegmaken voordat ik de TRV vervang. Waar is de aftapkraan? Ik denk dat het de ontluchtingsklep is (zie afbeelding)
3. Zodra ik de klep heb vervangen – ik neem aan dat ik de stadsverwarmingsklep gewoon weer open om het systeem weer onder druk te zetten – en dan ontlucht met behulp van de ontluchtingsklep op elk spruitstuk? (Ik heb drie spruitstukken, twee beneden, een boven)
4. Welk verdeelstuk moet ik eerst ontluchten? De beneden?
5. Is er nog iets waar ik echt op moet letten?

Sorry voor alle vragen. Ik heb hier echt moeite mee - en heb geen andere keus dan het zelf te doen ☹

Nogmaals bedankt,
NeilPHOTO-2022-09-19-15-51-11 2.jpg


PHOTO-2022-09-19-15-51-11.jpg

Original English

Hello all,

First time user here. And apologies – I am using google translate to help. My Dutch is not so good.

I have some difficulties with my district heating supplied underfloor heating. I’ve reached out to 6 plumbers (including Feenstra and another large firm) and they all told me they are too busy to help (because it is not such a big job for them.

I’m usually quite handy when it comes to DIY. But I prefer to leave plumbing to plumbers

However – with no heating now and no one to help – I am going to have to take this on my self.

I need to do three things – the third thing I cannot do until one and two have been done:
 1. The hose that goes from the district heating box to my underfloor heating system is leaking (see image)
 2. The thermostatic valve (TRV) on the underfloor heating system (downstairs) is leaking when it is fully opened
 3. I need to balance the system. We were charged an additional EUR 1400 this year due to the balance /flow being wrong – I think (in part) as a result of these leaks. I can’t rebalance until the valves are operating as normal
My questions are as follows:
 1. What is the name of the silver hose that is in the image. I need to source this
 2. I assume I will need to drain the whole system before replacing the TRV. Where is the drain valve? I think it is the bleed valve (see image)
 3. Once I replace the valve – I assume I just open the district heating valve again to repressurize the system – and then bleed using the bleed valve on each manifold? (I have three manifolds, two downstairs, one upstairs)
 4. Which manifold should I bleed first? The downstairs?
 5. Anythign else I really need to watch out for?


Sorry for all the questions. I am really struggling with this – and have no option but to do it myself ☹Thanks again,

Neil
 

ADDave

 • #2
Hi Neil,

It's been a while since i had to use english so it's a good exercise for me :wink:
Here´s some awnsers to your questions:

1. the silver hose should'nt be used that way, thats not what its for.
It's not intended for installations with a high temperature and flow rate, like district heating.
This causes the hose to wear out faster. It's better to replace the hose with rigid pipe.

2. The drain valve could be located anywhere in the pipingsystem.
it should look something like this, and is usually located in the kitchen or in the crawlspace, near the hatch. There is also a drainvalve on your underfloor heating system.

1664386225342.png


I think it's better to replace your TRV. You can buy them in any hardware store.

3. Yes you can open the valves again once you're done replacing.

4. You have to open all air-outlet valves on every radiator until there is no air left in them.
the air wil tend to go up so most of it will get stuck in the radiators on the upper floor.
keep doing that until all air is out of the system.

5. Nothing that i can think of right now.

I can't help you with balancing the system. That's impossible to do from a screen.
 
 • Like
Waarderingen: ScottishExpat

ScottishExpat

 • #3
ADDave
Hartelijk dank voor uw reactie - en in het Engels!

Er zijn geen radiatoren, het is allemaal vloerverwarming - dus van wat ik op youtube kon zien. Ik denk dat het een kwestie is van het openen van de ontluchtingsklep op elk verdeelstuk - en het aansluiten van een slang, en als er geen luchtbellen uitkomen, is het zo luchtvrij als maar kan. Ik begin beneden te bloeden en dan de trap op.

En ja, het ontluchtingsventiel ziet er precies zo uit als degene die je me hebt gestuurd (zie foto).

Op de zilveren slang - ja, het lijkt erop dat een 5-jarige dit heeft gemonteerd :-( - Ik ben een beetje terughoudend om het te vervangen omdat het een moeilijkere taak lijkt dan de TRV - het ziet er nogal fragiel uit. Dus misschien als ik het kan krijgen een loodgieter om langs te komen ik kan ze vragen om te plaatsen met stijvere leidingen.....

nogmaals bedankt, zeer gewaardeerd.

Neil

-----------------------------
Screenshot 2022-09-28 at 19.59.14.png


ADDave,

Thank you very much for your response - and in English!
There are no radiators, it's all underfloor heating - so, from what I could see on youtube. I think it's case of opening the bleed valve on each manifold - and connecting a hose, and when no air bubbles come out it's as air free as can be. I'll start bleeding downstairs then up stairs.

And yes, the bleed valve it looks exactly like the one you have sent me (see pic).

On the Silver hose - yes, it looks like a 5 year old has fitted this :-( - I'm slightly reluctant to replace it as it looks a harder task than the TRV - it looks quite fragile. So maybe If I can get a plumber to come round I can ask them to place with more rigid pipes.....

thanks again, much appreciated.

Neil
 

ADDave

 • #4
Aha that's a better picture.

On top of the drain valve is a automatic air-outlet valve.
Its on the highest point of the installation and since its all underfloor heating you don't have to do anything to get the air out. Just keep an eye out for the valve still working.

The silver hose, well yes.... it's not the best of work.
it's a complicated task if you haven't worked with rigid pipe before. Would be a pretty nuisance if it doesn't work out and have to call a plumber anyway
 
Laatst bewerkt:
 • Like
Waarderingen: ScottishExpat

ScottishExpat

 • #5
Aha - dus deze klep is 'altijd open'?

Dus - om de TRV te vervangen - ik tap gewoon het systeem af, verwissel de TRV, open de stadsverwarmingsklep opnieuw (om weer onder druk te zetten) - en de ontluchting gebeurt automatisch?

Ik heb ook een moderner spruitstuk voor een uitbreiding die we in 2020 hebben gekregen - ik zal kijken of dat een luchtklep heeft .... kan geen foto maken omdat ik nu niet thuis ben

nogmaals bedankt, ik waardeer je hulp hierbij enorm.

Neil

-------------------

Aha - so, this valve is 'always open' ?

So - to change the TRV - I simply drain the system, swap out the TRV, open the district heating valve again (to re-pressurize) - and the bleed will happen automatically?

I also have a more modern manifold for an extension we got in 2020 - i'll check to see if that has an air valve.... cant take a pic as not home just now

thanks again, I really appreciate your help with this.
Neil
 

ScottishExpat

 • #6
Goedemorgen,

Ik zat te denken over hoe het systeem leeg te laten lopen. Ik wilde even vragen of mijn theorie klopt.....

Ik denk dat als ik alle kleppen van de vloerverwarmingsleidingen (op het verdeelstuk) sluit, er dan veel minder water moet worden afgevoerd, toch?

Ook - moet ik de pomp laten draaien om te helpen bij het aftappen? Er is niet veel zwaartekrachteffect, ik denk dat ik de pomp moet laten draaien totdat er bijna geen water meer uit de afvoerklep komt - maar ik wilde het gewoon controleren.

nogmaals bedankt, Neil
 

ADDave

 • #7
Ja, het ventiel is altijd open maar het kan dat hij dicht gedraaid is door iemand. Even controleren dus.

Vloerverwarmingsgroepen dicht draaien scheelt aftappen, maar de pomp mag niet aanstaan tijdens het aftappen. Dan gaat hij kapot.
 
 • Like
Waarderingen: ScottishExpat

ScottishExpat

 • #8
OKÉ. bedankt.
Dit is het modernere spruitstuk - ik denk niet dat deze een 'altijd open' luchtklep heeft.

Maar ik zie ook geen ontluchtingsventiel....

Ik heb geprobeerd online te vinden maar heb niet veel geluk: https://www.robotclimate.com/producten/alle-verdelers

Neil

IMG_2805 2.JPG
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu